Stadgar och Inträdesvillkor

AVGIFTER

Inträdesavgift  1.500 kr
Årlig medlemsavgift 50 kr (ej moms)
Årlig Serviceavgift 1.500 kr
Moms tillkommer

STADGAR

§ 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE
Föreningens namn är Dalarö Företagarförening med säte på Dalarö i Haninge kommun.

§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen som företagare på Dalarö samt att verka för ett gott samarbete i gemensamma frågor.

§ 3 FÖRENINGENS VERKSAMHET
Föreningens verksamhet skall årligen redovisas i särskild verksamhetsbeskrivning och konfirmeras av årsmötet.

§ 4 MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN
a) Rätt till medlemskap har, efter prövning, varje företag som driver rörelse inom postnummerområde 130 54. Övriga företag med anknytning till området kan ansöka om medlemskap.
b) Ansökan om medlemskap skall ställas till styrelsen för Dalarö Företagarförening. Styrelsen beslutar om ansökt medlemskap skall beviljas. På nästkommande årsmöte skall av styrelsen beviljade ansökningar slutligt konfirmeras.
c) Varje medlemsföretag skall representeras av en person med en röst.
d) Ansökan om stödjande medlemskap kan ställas av tidigare medlemmar eller av andra intresserade med anknytning till medlemsföretag. Stödjande medlemmar har inte rösträtt men får närvara vid samtliga års- och medlemsmöten. Medlemsavgiften för stödjande medlem skall utgå med den ordinarie medlemsavgiften.
e) Medlem som önskar utträda ur Föreningen skall senast tre månader före verksamhetsårets utgång skriftligen meddela styrelsen.
f) Medlem som inte efter första påminnelsen erlagt beslutade avgifter eller betalat fakturor från föreningen, motarbetar Föreningens verksamhet, eller trots erinran inte följer Föreningens verksamhetsregler, kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
g) Om ett medlemsföretag väsentligt ändrar verksamhetsinriktning, ägarförhållande eller inte längre driver verksamhet på orten, kan styrelsen ompröva medlemskapet.

§ 5 FÖRENINGENS VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår skall vara kalenderår.

§ 6 FÖRENINGENS BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 7 ÅRSMÖTE OCH ÖVRIGA MÖTEN
Föreningens årsmöte skall hållas en vardag före mars månads utgång. Extra möte hålls när styrelsen så finner lämpligt eller efter att minst 10 medlemmar, för visst angivet ärendes behandling, gjort skriftlig framställning till styrelsen därom. Årsmötet skall välja ordförande och styrelse för en tid av ett år. Årsmötet skall vidare utse revisor och revisorsuppleant för en tid av ett år. Inträdesavgift, medlemsavgift och övriga avgifter beslutas av årsmötet.

§ 8 KALLELSER OCH MOTIONER
Kallelse till årsmöte och övriga möten skall ske skriftligen minst två veckor i förväg. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast inom en vecka efter det kallelsen till årsmötet har gått ut.

§ 9 FÖRENINGENS STYRELSE
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som skall vara politiskt obunden och bestå av minst 5 ledamöter samt 3 suppleanter. Suppleanterna skall kallas till varje styrelsesammanträde. Ordförande och kassör väljs av årsmötet. Övriga funktionärer utses inom styrelsen. Styrelsen väljs på ett år och hänsyn skall tas till att så många branscher som möjligt blir representerade. Längsta mandattid skall vara 4 år om inte behovet påkallar annat.

§ 10 STYRELSENS UPPGIFT
Styrelsens uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen genom att: • Skapa förutsättningar för och övervaka att målen i Föreningens verksamhetsbeskrivning uppnås. • Företräda Föreningen vid kontakter med myndigheter och institutioner i intressefrågor av kollektiv natur. • Biträda medlemmarna med råd och upplysningar i frågor som har samband med företagets drift. • Söka påverka såväl medlemmar som andra företagare inom området att följa av Föreningen beslutade åtgärder och rekommendationer. • Verka för att Dalarö som samhälle och turistort uppfyller de krav som boende och besökare ställer på ortens företagare. • Verka för att marknadsföra Dalarö och på orten verksamma medlemsföretag.

§ 11 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

§ 12 FÖRVALTNING OCH REVISION
Föreningens räkenskaper skall årsvis avslutas och granskas av revisor. Revisor har att till årsmötet avge berättelse över den ekonomiska verksamheten.

§ 13 STADGEÄNDRING
Ändring av Föreningens stadgar kan ske vid årsmöte då minst 2/3 majoritet erhålls av de närvarande medlemmarna.

§ 14 UPPLÖSNING
Beslut om Föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande medlemsmöten med minst 2/3 majoritet. Föreningens eventuella tillgångar tillfaller ett för Dalarö allmännyttigt ändamål varom Föreningens sista möte skallbesluta.

2002-03-16